สพป.ชัยภูมิ เขต ๒. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย


ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1142236
25%
49:1
อนุบาล 2242953
37%
413:1
อนุบาล 3322153
37%
413:1
ระดับปฐมวัย7072142
30%
1212:1
ประถมศึกษาปีที่ 1261945
15%
411:1
ประถมศึกษาปีที่ 2262652
17%
413:1
ประถมศึกษาปีที่ 3222345
15%
411:1
ประถมศึกษาปีที่ 4321749
16%
412:1
ประถมศึกษาปีที่ 5242751
17%
413:1
ประถมศึกษาปีที่ 6312859
20%
415:1
ระดับประถมศึกษา161140301
63%
2413:1
มัธยมศึกษาปีที่ 111314
37%
114:1
มัธยมศึกษาปีที่ 26410
26%
110:1
มัธยมศึกษาปีที่ 39514
37%
114:1
มัธยมศีกษาตอนต้น261238
8%
313:1
รวมทั้งสิ้น257224481
100%
3912:1