สพป.ชัยภูมิ เขต ๒. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย


ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1141327
27%
47:1
อนุบาล 2252045
45%
411:1
อนุบาล 3121628
28%
47:1
ระดับปฐมวัย5149100
27%
128:1
ประถมศึกษาปีที่ 1172239
18%
410:1
ประถมศึกษาปีที่ 2131427
13%
47:1
ประถมศึกษาปีที่ 3171633
15%
48:1
ประถมศึกษาปีที่ 4251540
19%
410:1
ประถมศึกษาปีที่ 5201636
17%
49:1
ประถมศึกษาปีที่ 6251641
19%
410:1
ระดับประถมศึกษา11799216
59%
249:1
มัธยมศึกษาปีที่ 19514
29%
114:1
มัธยมศึกษาปีที่ 210818
38%
118:1
มัธยมศึกษาปีที่ 311516
33%
116:1
มัธยมศีกษาตอนต้น301848
13%
316:1
รวมทั้งสิ้น198166364
100%
399:1