สพป.ชัยภูมิ เขต ๒. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย


ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1538
14%
24:1
อนุบาล 2141024
42%
38:1
อนุบาล 317825
44%
38:1
ระดับปฐมวัย362157
16%
87:1
ประถมศึกษาปีที่ 1212243
18%
314:1
ประถมศึกษาปีที่ 2202646
19%
315:1
ประถมศึกษาปีที่ 3181533
14%
311:1
ประถมศึกษาปีที่ 4191837
16%
312:1
ประถมศึกษาปีที่ 5191837
16%
312:1
ประถมศึกษาปีที่ 6202242
18%
314:1
ระดับประถมศึกษา117121238
68%
1813:1
มัธยมศึกษาปีที่ 111112
23%
112:1
มัธยมศึกษาปีที่ 215722
42%
122:1
มัธยมศึกษาปีที่ 313619
36%
119:1
มัธยมศีกษาตอนต้น391453
15%
318:1
รวมทั้งสิ้น192156348
100%
2912:1