สพป.ชัยภูมิ เขต ๒. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย


ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 181119
19%
36:1
อนุบาล 2181533
33%
57:1
อนุบาล 3212647
47%
59:1
ระดับปฐมวัย475299
20%
138:1
ประถมศึกษาปีที่ 1362662
16%
512:1
ประถมศึกษาปีที่ 2312657
15%
511:1
ประถมศึกษาปีที่ 3363672
19%
514:1
ประถมศึกษาปีที่ 4272956
14%
511:1
ประถมศึกษาปีที่ 5324072
19%
514:1
ประถมศึกษาปีที่ 6383169
18%
514:1
ระดับประถมศึกษา200188388
80%
3013:1
รวมทั้งสิ้น247240487
100%
4311:1