สพป.ชัยภูมิ เขต ๒. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย


ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1347
11%
17:1
อนุบาล 2101222
34%
37:1
อนุบาล 3161935
55%
312:1
ระดับปฐมวัย293564
20%
79:1
ประถมศึกษาปีที่ 1151732
15%
311:1
ประถมศึกษาปีที่ 2141125
12%
38:1
ประถมศึกษาปีที่ 3122537
18%
312:1
ประถมศึกษาปีที่ 4212041
20%
314:1
ประถมศึกษาปีที่ 5251439
19%
313:1
ประถมศึกษาปีที่ 6191635
17%
312:1
ระดับประถมศึกษา106103209
67%
1812:1
มัธยมศึกษาปีที่ 18614
35%
114:1
มัธยมศึกษาปีที่ 212416
40%
116:1
มัธยมศึกษาปีที่ 37310
25%
110:1
มัธยมศีกษาตอนต้น271340
13%
313:1
รวมทั้งสิ้น162151313
100%
2811:1