สพป.ชัยภูมิ เขต ๒. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย


ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1271744
28%
411:1
อนุบาล 2223557
36%
610:1
อนุบาล 3302656
36%
511:1
ระดับปฐมวัย7978157
26%
1510:1
ประถมศึกษาปีที่ 1282553
15%
511:1
ประถมศึกษาปีที่ 2222547
13%
68:1
ประถมศึกษาปีที่ 3273259
17%
415:1
ประถมศึกษาปีที่ 4362157
16%
414:1
ประถมศึกษาปีที่ 5304676
22%
419:1
ประถมศึกษาปีที่ 6322658
17%
78:1
ระดับประถมศึกษา175175350
58%
3012:1
มัธยมศึกษาปีที่ 1171734
37%
217:1
มัธยมศึกษาปีที่ 2161329
32%
215:1
มัธยมศึกษาปีที่ 3121729
32%
215:1
มัธยมศีกษาตอนต้น454792
15%
615:1
รวมทั้งสิ้น299300599
100%
5112:1