สพป.ชัยภูมิ เขต ๒. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย


ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 113417
18%
53:1
อนุบาล 2232144
47%
67:1
อนุบาล 3191433
35%
66:1
ระดับปฐมวัย553994
27%
176:1
ประถมศึกษาปีที่ 1261339
16%
67:1
ประถมศึกษาปีที่ 2151934
14%
57:1
ประถมศึกษาปีที่ 3191837
16%
66:1
ประถมศึกษาปีที่ 4242246
19%
68:1
ประถมศึกษาปีที่ 5251439
16%
67:1
ประถมศึกษาปีที่ 6152843
18%
67:1
ระดับประถมศึกษา124114238
68%
357:1
มัธยมศึกษาปีที่ 1134
20%
14:1
มัธยมศึกษาปีที่ 2819
45%
19:1
มัธยมศึกษาปีที่ 3527
35%
17:1
มัธยมศีกษาตอนต้น14620
6%
37:1
รวมทั้งสิ้น193159352
100%
556:1