สพป.ชัยภูมิ เขต ๒. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย


ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1212849
18%
225:1
อนุบาล 24755102
37%
520:1
อนุบาล 35869127
46%
621:1
ระดับปฐมวัย126152278
12%
1321:1
ประถมศึกษาปีที่ 1118119237
15%
1024:1
ประถมศึกษาปีที่ 2110134244
16%
1024:1
ประถมศึกษาปีที่ 3108104212
14%
1021:1
ประถมศึกษาปีที่ 4155154309
20%
1226:1
ประถมศึกษาปีที่ 5140148288
19%
1224:1
ประถมศึกษาปีที่ 6129137266
17%
1124:1
ระดับประถมศึกษา7607961,556
69%
6524:1
มัธยมศึกษาปีที่ 17454128
31%
432:1
มัธยมศึกษาปีที่ 26753120
29%
430:1
มัธยมศึกษาปีที่ 38683169
41%
534:1
มัธยมศีกษาตอนต้น227190417
19%
1332:1
รวมทั้งสิ้น1,1131,1382,251
100%
9125:1