สพป.ชัยภูมิ เขต ๒. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย


ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 117724
30%
46:1
อนุบาล 2151328
35%
47:1
อนุบาล 3141428
35%
47:1
ระดับปฐมวัย463480
14%
127:1
ประถมศึกษาปีที่ 1353469
16%
417:1
ประถมศึกษาปีที่ 2303363
14%
416:1
ประถมศึกษาปีที่ 3393271
16%
418:1
ประถมศึกษาปีที่ 4413071
16%
514:1
ประถมศึกษาปีที่ 5463884
19%
421:1
ประถมศึกษาปีที่ 6483482
19%
421:1
ระดับประถมศึกษา239201440
75%
2518:1
มัธยมศึกษาปีที่ 110818
27%
118:1
มัธยมศึกษาปีที่ 219827
40%
127:1
มัธยมศึกษาปีที่ 315722
33%
122:1
มัธยมศีกษาตอนต้น442367
11%
322:1
รวมทั้งสิ้น329258587
100%
4015:1