สพป.ชัยภูมิ เขต ๒. โรงเรียนเปิดปฐมวัย


ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1394364758
12%
1097:1
อนุบาล 21,2491,2132,462
40%
24810:1
อนุบาล 31,5031,3982,901
47%
25811:1
ระดับปฐมวัย3,1462,9756,121
20%
61510:1
ประถมศึกษาปีที่ 11,6391,5263,165
15%
26912:1
ประถมศึกษาปีที่ 21,6541,5703,224
15%
26912:1
ประถมศึกษาปีที่ 31,7291,7033,432
16%
26913:1
ประถมศึกษาปีที่ 41,8611,7223,583
17%
27513:1
ประถมศึกษาปีที่ 51,8901,8373,727
18%
27114:1
ประถมศึกษาปีที่ 61,9742,0063,980
19%
27514:1
ระดับประถมศึกษา10,74710,36421,111
70%
1,62813:1
มัธยมศึกษาปีที่ 1517406923
33%
5218:1
มัธยมศึกษาปีที่ 2580380960
34%
5218:1
มัธยมศึกษาปีที่ 3540415955
34%
5318:1
มัธยมศีกษาตอนต้น1,6371,2012,838
9%
15718:1
มัธยมศึกษาปีที่ 4527
27%
17:1
มัธยมศึกษาปีที่ 57310
38%
110:1
มัธยมศึกษาปีที่ 6639
35%
19:1
มัธยมศีกษาตอนปลาย18826
0%
39:1
รวมทั้งสิ้น15,54814,54830,096
100%
2,40313:1