สพป.ชัยภูมิ เขต ๒.


ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1394364758
12%
1097:1
อนุบาล 21,2491,2132,462
40%
24810:1
อนุบาล 31,5031,3982,901
47%
25811:1
ระดับปฐมวัย3,1462,9756,121
20%
61510:1
ประถมศึกษาปีที่ 11,6501,5363,186
15%
27212:1
ประถมศึกษาปีที่ 21,6751,5783,253
15%
27312:1
ประถมศึกษาปีที่ 31,7341,7163,450
16%
27413:1
ประถมศึกษาปีที่ 41,8781,7373,615
17%
28113:1
ประถมศึกษาปีที่ 51,9051,8583,763
18%
27614:1
ประถมศึกษาปีที่ 61,9872,0204,007
19%
28114:1
ระดับประถมศึกษา10,82910,44521,274
70%
1,65713:1
มัธยมศึกษาปีที่ 1518406924
32%
5317:1
มัธยมศึกษาปีที่ 2585381966
34%
5318:1
มัธยมศึกษาปีที่ 3542415957
34%
5418:1
มัธยมศีกษาตอนต้น1,6451,2022,847
9%
16018:1
มัธยมศึกษาปีที่ 4527
27%
17:1
มัธยมศึกษาปีที่ 57310
38%
110:1
มัธยมศึกษาปีที่ 6639
35%
19:1
มัธยมศีกษาตอนปลาย18826
0%
39:1
รวมทั้งสิ้น15,63814,63030,268
100%
2,43512:1