สพป.ชัยภูมิ เขต ๒. โรงเรียนเปิดประถมศึกษา


ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1387425812
13%
978:1
อนุบาล 21,3451,2592,604
41%
24611:1
อนุบาล 31,4961,4282,924
46%
25911:1
ระดับปฐมวัย3,2283,1126,340
20%
60211:1
ประถมศึกษาปีที่ 11,6671,5863,253
15%
27112:1
ประถมศึกษาปีที่ 21,7291,7043,433
16%
27712:1
ประถมศึกษาปีที่ 31,8371,7123,549
16%
28013:1
ประถมศึกษาปีที่ 41,9241,8563,780
17%
27714:1
ประถมศึกษาปีที่ 51,9752,0213,996
18%
27914:1
ประถมศึกษาปีที่ 62,0301,8433,873
18%
28314:1
ระดับประถมศึกษา11,16210,72221,884
70%
1,66713:1
มัธยมศึกษาปีที่ 1587407994
34%
5418:1
มัธยมศึกษาปีที่ 2543416959
32%
5418:1
มัธยมศึกษาปีที่ 35814271,008
34%
5219:1
มัธยมศีกษาตอนต้น1,7111,2502,961
9%
16019:1
มัธยมศึกษาปีที่ 49514
38%
114:1
มัธยมศึกษาปีที่ 5639
24%
19:1
มัธยมศึกษาปีที่ 66814
38%
114:1
มัธยมศีกษาตอนปลาย211637
0%
312:1
รวมทั้งสิ้น16,12215,10031,222
100%
2,43213:1