สพป.ชัยภูมิ เขต ๒. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย


ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1141529
20%
310:1
อนุบาล 2293059
41%
512:1
อนุบาล 3272855
38%
511:1
ระดับปฐมวัย7073143
22%
1311:1
ประถมศึกษาปีที่ 1532982
16%
614:1
ประถมศึกษาปีที่ 2514798
19%
616:1
ประถมศึกษาปีที่ 3364177
15%
515:1
ประถมศึกษาปีที่ 4395594
19%
616:1
ประถมศึกษาปีที่ 5413576
15%
515:1
ประถมศึกษาปีที่ 6404080
16%
516:1
ระดับประถมศึกษา260247507
78%
3315:1
รวมทั้งสิ้น330320650
100%
4614:1