สพป.ชัยภูมิ เขต ๒. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย


ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 110616
7%
28:1
อนุบาล 2353671
31%
89:1
อนุบาล 38857145
63%
1015:1
ระดับปฐมวัย13399232
17%
2012:1
ประถมศึกษาปีที่ 16858126
15%
1013:1
ประถมศึกษาปีที่ 27166137
16%
1014:1
ประถมศึกษาปีที่ 35956115
13%
1012:1
ประถมศึกษาปีที่ 47775152
18%
1015:1
ประถมศึกษาปีที่ 58378161
19%
1016:1
ประถมศึกษาปีที่ 67292164
19%
1016:1
ระดับประถมศึกษา430425855
64%
6014:1
มัธยมศึกษาปีที่ 1513384
34%
328:1
มัธยมศึกษาปีที่ 2463177
31%
326:1
มัธยมศึกษาปีที่ 3434487
35%
329:1
มัธยมศีกษาตอนต้น140108248
19%
928:1
รวมทั้งสิ้น7036321,335
100%
8915:1