สพป.ชัยภูมิ เขต ๒. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย


ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1437
3%
17:1
อนุบาล 26251113
49%
716:1
อนุบาล 35653109
48%
716:1
ระดับปฐมวัย122107229
21%
1515:1
ประถมศึกษาปีที่ 15360113
14%
716:1
ประถมศึกษาปีที่ 26668134
17%
719:1
ประถมศึกษาปีที่ 37557132
17%
817:1
ประถมศึกษาปีที่ 46460124
16%
718:1
ประถมศึกษาปีที่ 57267139
18%
720:1
ประถมศึกษาปีที่ 67167138
18%
817:1
ระดับประถมศึกษา401379780
72%
4418:1
มัธยมศึกษาปีที่ 1121325
33%
125:1
มัธยมศึกษาปีที่ 2121022
29%
122:1
มัธยมศึกษาปีที่ 319928
37%
128:1
มัธยมศีกษาตอนต้น433275
7%
325:1
รวมทั้งสิ้น5665181,084
100%
6217:1