สพป.ชัยภูมิ เขต ๒. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย


ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 161218
13%
29:1
อนุบาล 2292655
40%
69:1
อนุบาล 3382664
47%
611:1
ระดับปฐมวัย7364137
24%
1410:1
ประถมศึกษาปีที่ 1312556
14%
69:1
ประถมศึกษาปีที่ 2393473
18%
612:1
ประถมศึกษาปีที่ 3352055
14%
69:1
ประถมศึกษาปีที่ 4352863
16%
611:1
ประถมศึกษาปีที่ 5403575
18%
613:1
ประถมศึกษาปีที่ 6473784
21%
614:1
ระดับประถมศึกษา227179406
71%
3611:1
มัธยมศึกษาปีที่ 1235
20%
15:1
มัธยมศึกษาปีที่ 2819
36%
19:1
มัธยมศึกษาปีที่ 39211
44%
111:1
มัธยมศีกษาตอนต้น19625
4%
38:1
รวมทั้งสิ้น319249568
100%
5311:1