สพป.ชัยภูมิ เขต ๒. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย


ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 18412
10%
112:1
อนุบาล 2272249
42%
412:1
อนุบาล 3282755
47%
414:1
ระดับปฐมวัย6353116
19%
913:1
ประถมศึกษาปีที่ 1263056
18%
414:1
ประถมศึกษาปีที่ 2182846
15%
412:1
ประถมศึกษาปีที่ 3182543
14%
411:1
ประถมศึกษาปีที่ 4262652
17%
413:1
ประถมศึกษาปีที่ 5303060
20%
415:1
ประถมศึกษาปีที่ 6252550
16%
413:1
ระดับประถมศึกษา143164307
49%
2413:1
มัธยมศึกษาปีที่ 1353267
33%
322:1
มัธยมศึกษาปีที่ 2333265
32%
322:1
มัธยมศึกษาปีที่ 3373269
34%
323:1
มัธยมศีกษาตอนต้น10596201
32%
922:1
รวมทั้งสิ้น311313624
100%
4215:1