สพป.ชัยภูมิ เขต ๒. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย


ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 2463985
42%
99:1
อนุบาล 36551116
58%
913:1
ระดับปฐมวัย11190201
22%
1811:1
ประถมศึกษาปีที่ 15644100
15%
911:1
ประถมศึกษาปีที่ 24358101
15%
1010:1
ประถมศึกษาปีที่ 35848106
16%
1110:1
ประถมศึกษาปีที่ 45560115
17%
1012:1
ประถมศึกษาปีที่ 56259121
18%
1111:1
ประถมศึกษาปีที่ 67456130
19%
1112:1
ระดับประถมศึกษา348325673
74%
6211:1
มัธยมศึกษาปีที่ 113518
46%
118:1
มัธยมศึกษาปีที่ 26713
33%
113:1
มัธยมศึกษาปีที่ 3628
21%
18:1
มัธยมศีกษาตอนต้น251439
4%
313:1
รวมทั้งสิ้น484429913
100%
8311:1