สพป.ชัยภูมิ เขต ๒. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย


ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 161016
11%
28:1
อนุบาล 2392766
46%
417:1
อนุบาล 3253661
43%
415:1
ระดับปฐมวัย7073143
17%
1014:1
ประถมศึกษาปีที่ 1383573
18%
418:1
ประถมศึกษาปีที่ 2313869
17%
417:1
ประถมศึกษาปีที่ 3333366
16%
417:1
ประถมศึกษาปีที่ 4323163
15%
416:1
ประถมศึกษาปีที่ 5404484
20%
421:1
ประถมศึกษาปีที่ 6332558
14%
415:1
ระดับประถมศึกษา207206413
50%
2417:1
มัธยมศึกษาปีที่ 1484997
35%
332:1
มัธยมศึกษาปีที่ 2414081
29%
327:1
มัธยมศึกษาปีที่ 3534699
36%
333:1
มัธยมศีกษาตอนต้น142135277
33%
931:1
รวมทั้งสิ้น419414833
100%
4319:1