สพป.ชัยภูมิ เขต ๒. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย


ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 112719
9%
36:1
อนุบาล 2463581
36%
810:1
อนุบาล 36062122
55%
1012:1
ระดับปฐมวัย118104222
13%
2111:1
ประถมศึกษาปีที่ 188109197
13%
1315:1
ประถมศึกษาปีที่ 2118112230
15%
1318:1
ประถมศึกษาปีที่ 3107123230
15%
1219:1
ประถมศึกษาปีที่ 4134147281
19%
1420:1
ประถมศึกษาปีที่ 5129150279
19%
1420:1
ประถมศึกษาปีที่ 6143139282
19%
1420:1
ระดับประถมศึกษา7197801,499
87%
8019:1
รวมทั้งสิ้น8378841,721
100%
10117:1