สพป.ชัยภูมิ เขต ๒. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย


ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 113821
16%
37:1
อนุบาล 2273461
46%
512:1
อนุบาล 3282250
38%
510:1
ระดับปฐมวัย6864132
23%
1310:1
ประถมศึกษาปีที่ 1292150
13%
510:1
ประถมศึกษาปีที่ 2412869
18%
514:1
ประถมศึกษาปีที่ 3322860
16%
512:1
ประถมศึกษาปีที่ 4383876
20%
419:1
ประถมศึกษาปีที่ 5323365
17%
513:1
ประถมศึกษาปีที่ 6283260
16%
415:1
ระดับประถมศึกษา200180380
67%
2814:1
มัธยมศึกษาปีที่ 111920
39%
120:1
มัธยมศึกษาปีที่ 29312
24%
112:1
มัธยมศึกษาปีที่ 311819
37%
119:1
มัธยมศีกษาตอนต้น312051
9%
317:1
รวมทั้งสิ้น299264563
100%
4413:1