สพป.ชัยภูมิ เขต ๒. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย


ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1232649
35%
412:1
อนุบาล 2302252
37%
413:1
อนุบาล 3231841
29%
410:1
ระดับปฐมวัย7666142
29%
1212:1
ประถมศึกษาปีที่ 1272855
18%
414:1
ประถมศึกษาปีที่ 2232346
15%
412:1
ประถมศึกษาปีที่ 3301747
15%
412:1
ประถมศึกษาปีที่ 4232952
17%
413:1
ประถมศึกษาปีที่ 5302757
18%
414:1
ประถมศึกษาปีที่ 6332457
18%
414:1
ระดับประถมศึกษา166148314
64%
2413:1
มัธยมศึกษาปีที่ 17411
33%
111:1
มัธยมศึกษาปีที่ 29615
45%
115:1
มัธยมศึกษาปีที่ 3527
21%
17:1
มัธยมศีกษาตอนต้น211233
7%
311:1
รวมทั้งสิ้น263226489
100%
3913:1