สพป.ชัยภูมิ เขต ๒. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย


ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1122133
29%
48:1
อนุบาล 2232548
43%
510:1
อนุบาล 3141731
28%
56:1
ระดับปฐมวัย4963112
22%
148:1
ประถมศึกษาปีที่ 1343064
18%
611:1
ประถมศึกษาปีที่ 2262248
14%
68:1
ประถมศึกษาปีที่ 3303666
19%
611:1
ประถมศึกษาปีที่ 4252449
14%
68:1
ประถมศึกษาปีที่ 5243559
17%
610:1
ประถมศึกษาปีที่ 6323264
18%
611:1
ระดับประถมศึกษา171179350
68%
3610:1
มัธยมศึกษาปีที่ 112618
37%
118:1
มัธยมศึกษาปีที่ 29918
37%
118:1
มัธยมศึกษาปีที่ 310313
27%
113:1
มัธยมศีกษาตอนต้น311849
10%
316:1
รวมทั้งสิ้น251260511
100%
5310:1