สพป.ชัยภูมิ เขต ๒. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย


ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1336
6%
16:1
อนุบาล 2252550
51%
317:1
อนุบาล 3212243
43%
314:1
ระดับปฐมวัย495099
20%
714:1
ประถมศึกษาปีที่ 1371956
17%
414:1
ประถมศึกษาปีที่ 2211940
12%
410:1
ประถมศึกษาปีที่ 3242852
16%
413:1
ประถมศึกษาปีที่ 4303969
21%
417:1
ประถมศึกษาปีที่ 5292655
17%
414:1
ประถมศึกษาปีที่ 6282553
16%
318:1
ระดับประถมศึกษา169156325
65%
2314:1
มัธยมศึกษาปีที่ 1161228
38%
128:1
มัธยมศึกษาปีที่ 217522
30%
122:1
มัธยมศึกษาปีที่ 391524
32%
124:1
มัธยมศีกษาตอนต้น423274
15%
325:1
รวมทั้งสิ้น260238498
100%
3315:1