สพป.ชัยภูมิ เขต ๒. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย


ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1232548
42%
412:1
อนุบาล 2141428
25%
47:1
อนุบาล 3162137
33%
49:1
ระดับปฐมวัย5360113
30%
129:1
ประถมศึกษาปีที่ 1131427
13%
47:1
ประถมศึกษาปีที่ 2161632
15%
48:1
ประถมศึกษาปีที่ 3251540
19%
410:1
ประถมศึกษาปีที่ 4181634
16%
49:1
ประถมศึกษาปีที่ 5251641
20%
410:1
ประถมศึกษาปีที่ 6152035
17%
49:1
ระดับประถมศึกษา11297209
56%
249:1
มัธยมศึกษาปีที่ 1131124
48%
124:1
มัธยมศึกษาปีที่ 211516
32%
116:1
มัธยมศึกษาปีที่ 36410
20%
110:1
มัธยมศีกษาตอนต้น302050
13%
317:1
รวมทั้งสิ้น195177372
100%
3910:1