สพป.ชัยภูมิ เขต ๒. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย


ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1145
8%
23:1
อนุบาล 2141226
41%
55:1
อนุบาล 3211132
51%
65:1
ระดับปฐมวัย362763
21%
135:1
ประถมศึกษาปีที่ 1172037
18%
66:1
ประถมศึกษาปีที่ 216925
12%
64:1
ประถมศึกษาปีที่ 3162137
18%
66:1
ประถมศึกษาปีที่ 4161632
16%
65:1
ประถมศึกษาปีที่ 5161834
17%
66:1
ประถมศึกษาปีที่ 6211536
18%
66:1
ระดับประถมศึกษา10299201
67%
366:1
มัธยมศึกษาปีที่ 18210
29%
110:1
มัธยมศึกษาปีที่ 29211
31%
111:1
มัธยมศึกษาปีที่ 311314
40%
114:1
มัธยมศีกษาตอนต้น28735
12%
312:1
รวมทั้งสิ้น166133299
100%
526:1