สพป.ชัยภูมิ เขต ๒. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย


ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1192140
25%
410:1
อนุบาล 2382866
42%
513:1
อนุบาล 3252853
33%
511:1
ระดับปฐมวัย8277159
29%
1411:1
ประถมศึกษาปีที่ 1312152
13%
510:1
ประถมศึกษาปีที่ 2342357
15%
511:1
ประถมศึกษาปีที่ 3363268
17%
514:1
ประถมศึกษาปีที่ 4262753
13%
511:1
ประถมศึกษาปีที่ 5463783
21%
614:1
ประถมศึกษาปีที่ 6483280
20%
613:1
ระดับประถมศึกษา221172393
71%
3212:1
รวมทั้งสิ้น303249552
100%
4612:1