สพป.ชัยภูมิ เขต ๒. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย


ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1729
14%
25:1
อนุบาล 213821
33%
37:1
อนุบาล 3141933
52%
311:1
ระดับปฐมวัย342963
18%
88:1
ประถมศึกษาปีที่ 1202545
21%
315:1
ประถมศึกษาปีที่ 2191534
16%
311:1
ประถมศึกษาปีที่ 3171734
16%
311:1
ประถมศึกษาปีที่ 4191433
15%
311:1
ประถมศึกษาปีที่ 5212142
19%
314:1
ประถมศึกษาปีที่ 6121729
13%
310:1
ระดับประถมศึกษา108109217
63%
1812:1
มัธยมศึกษาปีที่ 116622
35%
122:1
มัธยมศึกษาปีที่ 213619
31%
119:1
มัธยมศึกษาปีที่ 315621
34%
121:1
มัธยมศีกษาตอนต้น441862
18%
321:1
รวมทั้งสิ้น186156342
100%
2912:1