สพป.ชัยภูมิ เขต ๒. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย


ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1213
23%
22:1
อนุบาล 2224
31%
22:1
อนุบาล 3246
46%
23:1
ระดับปฐมวัย6713
7%
62:1
ประถมศึกษาปีที่ 1171027
17%
47:1
ประถมศึกษาปีที่ 271017
11%
44:1
ประถมศึกษาปีที่ 3121426
17%
47:1
ประถมศึกษาปีที่ 4192039
25%
410:1
ประถมศึกษาปีที่ 5111526
17%
47:1
ประถมศึกษาปีที่ 613720
13%
45:1
ระดับประถมศึกษา7976155
83%
246:1
มัธยมศึกษาปีที่ 1628
44%
18:1
มัธยมศึกษาปีที่ 22-2
11%
12:1
มัธยมศึกษาปีที่ 3358
44%
18:1
มัธยมศีกษาตอนต้น11718
10%
36:1
รวมทั้งสิ้น9690186
100%
336:1