สพป.ชัยภูมิ เขต ๒. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย


ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 2304070
49%
89:1
อนุบาล 3472673
51%
89:1
ระดับปฐมวัย7766143
21%
169:1
ประถมศึกษาปีที่ 1383876
14%
810:1
ประถมศึกษาปีที่ 2433275
14%
89:1
ประถมศึกษาปีที่ 3433881
15%
810:1
ประถมศึกษาปีที่ 46950119
22%
815:1
ประถมศึกษาปีที่ 5374178
14%
810:1
ประถมศึกษาปีที่ 66257119
22%
815:1
ระดับประถมศึกษา292256548
79%
4811:1
รวมทั้งสิ้น369322691
100%
6411:1