สพป.ชัยภูมิ เขต ๒. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย


ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1235
7%
15:1
อนุบาล 2141832
48%
311:1
อนุบาล 3131730
45%
310:1
ระดับปฐมวัย293867
20%
710:1
ประถมศึกษาปีที่ 1141024
12%
38:1
ประถมศึกษาปีที่ 2132437
18%
312:1
ประถมศึกษาปีที่ 3201838
18%
313:1
ประถมศึกษาปีที่ 4221436
17%
312:1
ประถมศึกษาปีที่ 5181432
15%
311:1
ประถมศึกษาปีที่ 6261541
20%
314:1
ระดับประถมศึกษา11395208
63%
1812:1
มัธยมศึกษาปีที่ 112517
30%
117:1
มัธยมศึกษาปีที่ 2729
16%
19:1
มัธยมศึกษาปีที่ 3181230
54%
130:1
มัธยมศีกษาตอนต้น371956
17%
319:1
รวมทั้งสิ้น179152331
100%
2812:1