สพป.ชัยภูมิ เขต ๒. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย


ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1102232
22%
56:1
อนุบาล 2291847
33%
68:1
อนุบาล 3362864
45%
611:1
ระดับปฐมวัย7568143
22%
178:1
ประถมศึกษาปีที่ 1293261
17%
610:1
ประถมศึกษาปีที่ 2293362
17%
610:1
ประถมศึกษาปีที่ 3323769
19%
710:1
ประถมศึกษาปีที่ 4241337
10%
57:1
ประถมศึกษาปีที่ 5293766
18%
611:1
ประถมศึกษาปีที่ 6353772
20%
612:1
ระดับประถมศึกษา178189367
56%
3610:1
มัธยมศึกษาปีที่ 1262450
34%
317:1
มัธยมศึกษาปีที่ 2261541
28%
314:1
มัธยมศึกษาปีที่ 3371855
38%
318:1
มัธยมศีกษาตอนต้น8957146
22%
916:1
รวมทั้งสิ้น342314656
100%
6211:1