สพป.ชัยภูมิ เขต ๒. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย


ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1303161
19%
231:1
อนุบาล 25159110
33%
618:1
อนุบาล 38078158
48%
723:1
ระดับปฐมวัย161168329
15%
1522:1
ประถมศึกษาปีที่ 193110203
14%
923:1
ประถมศึกษาปีที่ 28187168
11%
821:1
ประถมศึกษาปีที่ 3140124264
18%
1124:1
ประถมศึกษาปีที่ 4133142275
19%
1125:1
ประถมศึกษาปีที่ 5126137263
18%
1124:1
ประถมศึกษาปีที่ 6153136289
20%
1126:1
ระดับประถมศึกษา7267361,462
67%
6124:1
มัธยมศึกษาปีที่ 16853121
31%
524:1
มัธยมศึกษาปีที่ 28477161
41%
532:1
มัธยมศึกษาปีที่ 36838106
27%
427:1
มัธยมศีกษาตอนต้น220168388
18%
1428:1
รวมทั้งสิ้น1,1071,0722,179
100%
9024:1