สพป.ชัยภูมิ เขต ๒. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย


ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1549
6%
19:1
อนุบาล 2423274
48%
711:1
อนุบาล 3403070
46%
710:1
ระดับปฐมวัย8766153
20%
1510:1
ประถมศึกษาปีที่ 1363470
14%
710:1
ประถมศึกษาปีที่ 2403979
16%
711:1
ประถมศึกษาปีที่ 3294271
14%
710:1
ประถมศึกษาปีที่ 4364480
16%
711:1
ประถมศึกษาปีที่ 54960109
22%
716:1
ประถมศึกษาปีที่ 6394483
17%
712:1
ระดับประถมศึกษา229263492
64%
4212:1
มัธยมศึกษาปีที่ 1191130
33%
215:1
มัธยมศึกษาปีที่ 2111627
29%
214:1
มัธยมศึกษาปีที่ 3191635
38%
218:1
มัธยมศีกษาตอนต้น494392
12%
615:1
มัธยมศึกษาปีที่ 49514
38%
114:1
มัธยมศึกษาปีที่ 5639
24%
19:1
มัธยมศึกษาปีที่ 66814
38%
114:1
มัธยมศีกษาตอนปลาย211637
5%
312:1
รวมทั้งสิ้น386388774
100%
6612:1