สพป.ชัยภูมิ เขต ๒. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย


ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1131225
32%
38:1
อนุบาล 212921
27%
37:1
อนุบาล 3181432
41%
48:1
ระดับปฐมวัย433578
13%
108:1
ประถมศึกษาปีที่ 1313364
15%
416:1
ประถมศึกษาปีที่ 2423274
17%
515:1
ประถมศึกษาปีที่ 3402969
16%
514:1
ประถมศึกษาปีที่ 4473683
19%
421:1
ประถมศึกษาปีที่ 5463581
18%
420:1
ประถมศึกษาปีที่ 6303969
16%
514:1
ระดับประถมศึกษา236204440
75%
2716:1
มัธยมศึกษาปีที่ 119928
40%
128:1
มัธยมศึกษาปีที่ 216723
33%
123:1
มัธยมศึกษาปีที่ 314519
27%
119:1
มัธยมศีกษาตอนต้น492170
12%
323:1
รวมทั้งสิ้น328260588
100%
4015:1