สพป.ชัยภูมิ เขต ๒. โรงเรียนเปิดมัธยมศึกษาตอนปลาย


ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 2415
50%
15:1
อนุบาล 3235
50%
15:1
ระดับปฐมวัย6410
5%
25:1
ประถมศึกษาปีที่ 1459
15%
19:1
ประถมศึกษาปีที่ 2437
12%
17:1
ประถมศึกษาปีที่ 34812
20%
112:1
ประถมศึกษาปีที่ 4347
12%
17:1
ประถมศึกษาปีที่ 5516
10%
16:1
ประถมศึกษาปีที่ 691019
32%
119:1
ระดับประถมศึกษา293160
29%
610:1
มัธยมศึกษาปีที่ 1191029
30%
215:1
มัธยมศึกษาปีที่ 2141630
31%
215:1
มัธยมศึกษาปีที่ 3201838
39%
219:1
มัธยมศีกษาตอนต้น534497
47%
616:1
มัธยมศึกษาปีที่ 410515
39%
115:1
มัธยมศึกษาปีที่ 5639
24%
19:1
มัธยมศึกษาปีที่ 66814
37%
114:1
มัธยมศีกษาตอนปลาย221638
19%
313:1
รวมทั้งสิ้น11095205
100%
1712:1