สพป.ชัยภูมิ เขต ๒. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย


ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 110616
7%
28:1
อนุบาล 2363773
31%
89:1
อนุบาล 38757144
62%
1014:1
ระดับปฐมวัย133100233
17%
2012:1
ประถมศึกษาปีที่ 16556121
14%
1012:1
ประถมศึกษาปีที่ 27065135
16%
1014:1
ประถมศึกษาปีที่ 35952111
13%
1011:1
ประถมศึกษาปีที่ 47575150
18%
1015:1
ประถมศึกษาปีที่ 58479163
19%
1016:1
ประถมศึกษาปีที่ 67194165
20%
1017:1
ระดับประถมศึกษา424421845
63%
6014:1
มัธยมศึกษาปีที่ 1503383
33%
328:1
มัธยมศึกษาปีที่ 2533083
33%
328:1
มัธยมศึกษาปีที่ 3434588
35%
329:1
มัธยมศีกษาตอนต้น146108254
19%
928:1
รวมทั้งสิ้น7036291,332
100%
8915:1