สพป.ชัยภูมิ เขต ๒. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย


ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1222648
34%
412:1
อนุบาล 2302151
36%
413:1
อนุบาล 3231942
30%
411:1
ระดับปฐมวัย7566141
29%
1212:1
ประถมศึกษาปีที่ 1272754
17%
414:1
ประถมศึกษาปีที่ 2222345
14%
411:1
ประถมศึกษาปีที่ 3311748
15%
412:1
ประถมศึกษาปีที่ 4242852
17%
413:1
ประถมศึกษาปีที่ 5302656
18%
414:1
ประถมศึกษาปีที่ 6322456
18%
414:1
ระดับประถมศึกษา166145311
64%
2413:1
มัธยมศึกษาปีที่ 17411
33%
111:1
มัธยมศึกษาปีที่ 29615
45%
115:1
มัธยมศึกษาปีที่ 3527
21%
17:1
มัธยมศีกษาตอนต้น211233
7%
311:1
รวมทั้งสิ้น262223485
100%
3912:1