สพป.ชัยภูมิ เขต ๒.


ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1366408774
12%
968:1
อนุบาล 21,3381,2592,597
41%
24810:1
อนุบาล 31,4961,4312,927
46%
26111:1
ระดับปฐมวัย3,2003,0986,298
20%
60510:1
ประถมศึกษาปีที่ 11,6731,5843,257
15%
27112:1
ประถมศึกษาปีที่ 21,7181,7103,428
16%
27712:1
ประถมศึกษาปีที่ 31,8441,7003,544
16%
27913:1
ประถมศึกษาปีที่ 41,9221,8523,774
17%
27714:1
ประถมศึกษาปีที่ 51,9802,0334,013
18%
28114:1
ประถมศึกษาปีที่ 62,0321,8453,877
18%
28214:1
ระดับประถมศึกษา11,16910,72421,893
70%
1,66713:1
มัธยมศึกษาปีที่ 16004081,008
33%
5419:1
มัธยมศึกษาปีที่ 2568417985
33%
5418:1
มัธยมศึกษาปีที่ 35864391,025
34%
5220:1
มัธยมศีกษาตอนต้น1,7541,2643,018
10%
16019:1
มัธยมศึกษาปีที่ 410515
39%
115:1
มัธยมศึกษาปีที่ 5639
24%
19:1
มัธยมศึกษาปีที่ 66814
37%
114:1
มัธยมศีกษาตอนปลาย221638
0%
313:1
รวมทั้งสิ้น16,14515,10231,247
100%
2,43513:1