สพป.ชัยภูมิ เขต ๒. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย


ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 161117
12%
29:1
อนุบาล 2282957
42%
610:1
อนุบาล 3372663
46%
611:1
ระดับปฐมวัย7166137
24%
1410:1
ประถมศึกษาปีที่ 1312657
14%
610:1
ประถมศึกษาปีที่ 2403676
19%
613:1
ประถมศึกษาปีที่ 3361854
13%
69:1
ประถมศึกษาปีที่ 4362864
16%
611:1
ประถมศึกษาปีที่ 5393675
18%
613:1
ประถมศึกษาปีที่ 6473784
20%
614:1
ระดับประถมศึกษา229181410
71%
3611:1
มัธยมศึกษาปีที่ 1235
19%
15:1
มัธยมศึกษาปีที่ 28210
37%
110:1
มัธยมศึกษาปีที่ 310212
44%
112:1
มัธยมศีกษาตอนต้น20727
5%
39:1
รวมทั้งสิ้น320254574
100%
5311:1