สพป.ชัยภูมิ เขต ๒. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย


ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 18311
9%
111:1
อนุบาล 2272249
42%
412:1
อนุบาล 3292857
49%
414:1
ระดับปฐมวัย6453117
18%
913:1
ประถมศึกษาปีที่ 1263157
19%
414:1
ประถมศึกษาปีที่ 2192847
15%
412:1
ประถมศึกษาปีที่ 3182644
14%
411:1
ประถมศึกษาปีที่ 4252550
16%
413:1
ประถมศึกษาปีที่ 5312960
20%
415:1
ประถมศึกษาปีที่ 6242549
16%
412:1
ระดับประถมศึกษา143164307
48%
2413:1
มัธยมศึกษาปีที่ 1383270
33%
323:1
มัธยมศึกษาปีที่ 2383371
33%
324:1
มัธยมศึกษาปีที่ 3383674
34%
325:1
มัธยมศีกษาตอนต้น114101215
34%
924:1
รวมทั้งสิ้น321318639
100%
4215:1