สพป.ชัยภูมิ เขต ๒. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย


ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1112
1%
12:1
อนุบาล 2383371
48%
89:1
อนุบาล 3304676
51%
810:1
ระดับปฐมวัย6980149
24%
179:1
ประถมศึกษาปีที่ 1362965
14%
88:1
ประถมศึกษาปีที่ 2373572
16%
89:1
ประถมศึกษาปีที่ 3414182
18%
810:1
ประถมศึกษาปีที่ 4353570
15%
89:1
ประถมศึกษาปีที่ 5504191
20%
811:1
ประถมศึกษาปีที่ 6394483
18%
810:1
ระดับประถมศึกษา238225463
76%
4810:1
รวมทั้งสิ้น307305612
100%
659:1