สพป.ชัยภูมิ เขต ๒. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย


ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 111617
8%
36:1
อนุบาล 2463379
36%
810:1
อนุบาล 36061121
56%
1012:1
ระดับปฐมวัย117100217
13%
2110:1
ประถมศึกษาปีที่ 190110200
13%
1315:1
ประถมศึกษาปีที่ 2115112227
15%
1317:1
ประถมศึกษาปีที่ 3106122228
15%
1219:1
ประถมศึกษาปีที่ 4136148284
19%
1420:1
ประถมศึกษาปีที่ 5130150280
19%
1420:1
ประถมศึกษาปีที่ 6143140283
19%
1420:1
ระดับประถมศึกษา7207821,502
87%
8019:1
รวมทั้งสิ้น8378821,719
100%
10117:1