สพป.ชัยภูมิ เขต ๒. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย


ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1549
6%
33:1
อนุบาล 2303565
46%
88:1
อนุบาล 3363268
48%
710:1
ระดับปฐมวัย7171142
19%
188:1
ประถมศึกษาปีที่ 1352560
13%
79:1
ประถมศึกษาปีที่ 2325183
17%
810:1
ประถมศึกษาปีที่ 3543993
19%
812:1
ประถมศึกษาปีที่ 4473582
17%
712:1
ประถมศึกษาปีที่ 5394988
18%
713:1
ประถมศึกษาปีที่ 6403272
15%
710:1
ระดับประถมศึกษา247231478
64%
4411:1
มัธยมศึกษาปีที่ 1211334
27%
311:1
มัธยมศึกษาปีที่ 2212142
33%
314:1
มัธยมศึกษาปีที่ 3292251
40%
317:1
มัธยมศีกษาตอนต้น7156127
17%
914:1
รวมทั้งสิ้น389358747
100%
7111:1