สพป.ชัยภูมิ เขต ๒. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย


ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1369
9%
25:1
อนุบาล 2232043
45%
76:1
อนุบาล 3212344
46%
76:1
ระดับปฐมวัย474996
20%
166:1
ประถมศึกษาปีที่ 1241438
12%
66:1
ประถมศึกษาปีที่ 2292554
18%
78:1
ประถมศึกษาปีที่ 3302757
19%
78:1
ประถมศึกษาปีที่ 4252348
16%
77:1
ประถมศึกษาปีที่ 5303666
21%
79:1
ประถมศึกษาปีที่ 6222244
14%
67:1
ระดับประถมศึกษา160147307
65%
408:1
มัธยมศึกษาปีที่ 113821
32%
211:1
มัธยมศึกษาปีที่ 2111021
32%
211:1
มัธยมศึกษาปีที่ 3141024
36%
212:1
มัธยมศีกษาตอนต้น382866
14%
611:1
รวมทั้งสิ้น245224469
100%
628:1