สพป.ชัยภูมิ เขต ๒. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย


ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1246
9%
16:1
อนุบาล 2131730
45%
310:1
อนุบาล 3141630
45%
310:1
ระดับปฐมวัย293766
20%
79:1
ประถมศึกษาปีที่ 1141125
12%
38:1
ประถมศึกษาปีที่ 2132740
19%
313:1
ประถมศึกษาปีที่ 3201838
18%
313:1
ประถมศึกษาปีที่ 4221638
18%
313:1
ประถมศึกษาปีที่ 5171532
15%
311:1
ประถมศึกษาปีที่ 6251641
19%
314:1
ระดับประถมศึกษา111103214
64%
1812:1
มัธยมศึกษาปีที่ 112517
31%
117:1
มัธยมศึกษาปีที่ 2718
15%
18:1
มัธยมศึกษาปีที่ 3181230
55%
130:1
มัธยมศีกษาตอนต้น371855
16%
318:1
รวมทั้งสิ้น177158335
100%
2812:1