สพป.ชัยภูมิ เขต ๒. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย


ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1121325
32%
38:1
อนุบาล 2121022
28%
46:1
อนุบาล 3161531
40%
48:1
ระดับปฐมวัย403878
13%
117:1
ประถมศึกษาปีที่ 1303161
14%
415:1
ประถมศึกษาปีที่ 2433376
17%
515:1
ประถมศึกษาปีที่ 3403070
16%
514:1
ประถมศึกษาปีที่ 4473683
19%
421:1
ประถมศึกษาปีที่ 5473683
19%
421:1
ประถมศึกษาปีที่ 6303868
15%
514:1
ระดับประถมศึกษา237204441
75%
2716:1
มัธยมศึกษาปีที่ 118826
37%
126:1
มัธยมศึกษาปีที่ 217724
34%
124:1
มัธยมศึกษาปีที่ 315520
29%
120:1
มัธยมศีกษาตอนต้น502070
12%
323:1
รวมทั้งสิ้น327262589
100%
4114:1