ทะเบียนโรงเรียน สพป.ชัยภูมิ เขต ๒
บ้านโสกมะตูม
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก36020276
PERCODE 6 หลัก100622
กระทรวง 10 หลัก1036100622
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านโสกมะตูม
ชื่อ (อังกฤษ)SOKMATOOM
หมู่ที่7
ถนน
หมู่บ้านบ้านโคกมะตูม
ตำบลโนนคูณ
อำเภอคอนสาร
จังหวัดชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์36180
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์812642117
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1036100622
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
16.47962931
Longitude
102.0202017

KM.

นาง กวิฎตรา แฝงทรัพย์
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการ
เกษียณอายุวันพฤหัสบดีวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2581
นาง จอมใจ สิงห์กุล
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันจันทร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2567
นาง ศรวณีย์ พรหมพันธ์ใจ
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการ
เกษียณอายุวันศุกร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2587
นาย วุฒิศักดิ์ พิบูลธนนันท์
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการ
เกษียณอายุวันพุธวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2591
นางสาว สติพร เพิ่มภูเขียว
ตำแหน่งครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันพุธวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2586
นางสาว จุฑาพร อนุศรี
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว(เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน)
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันศุกร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2593
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน