ทะเบียนโรงเรียน สพป.ชัยภูมิ เขต ๒
บ้านหลุบคา
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก36020241
PERCODE 6 หลัก100384
กระทรวง 10 หลัก1036100384
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหลุบคา
ชื่อ (อังกฤษ)Banlubka
หมู่ที่1
ถนน
หมู่บ้านบ้านหลุบคา
ตำบลหลุบคา
อำเภอแก้งคร้อ
จังหวัดชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์36150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์44822807
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1036100384
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
16.18959776
Longitude
102.2585106

KM.

นาย คำปาน ชัยชนะ
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันเสาร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2566
นาย สันติพงษ์ พัฒนภูมิชัย
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันเสาร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2566
นาย อภิวัฒน์ สมบัติโพธิ์
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันจันทร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2567
นางสาว วิรัญญา ครองเคหา
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันเสาร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2566
นาย รักเกียรติ ชมภูวิเศษ
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันอาทิตย์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2572
นางสาว จิประภา พาโนนพิมพ์
ตำแหน่งครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง ลลดา หมวดเอ่น
ตำแหน่งพนักงานราชการ(ครูผู้สอน)
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว จิรัชญา แอมประชา
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว(เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน)
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว จิรัชญา แอมประชา
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว(เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน)
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันจันทร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2595
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน