ทะเบียนโรงเรียน สพป.ชัยภูมิ เขต ๒
โคกสะอาดศึกษา
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก36020171
PERCODE 6 หลัก100488
กระทรวง 10 หลัก1036100488
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)โคกสะอาดศึกษา
ชื่อ (อังกฤษ)KOKSA-AD SUKSA
หมู่ที่8
ถนน
หมู่บ้านบ้านโคกสะอาด
ตำบลสามสวน
อำเภอบ้านแท่น
จังหวัดชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์36190
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์44870103
อีเมล์แอดเดรส-
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1036100488
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
16.40067461
Longitude
102.2655891

KM.

นาง พรทิพย์ ขวกเขียว
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการ
เกษียณอายุวันอาทิตย์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2578
นาย กิตติมศักดิ์ หอระสิทธิ์
ตำแหน่งพนักงานราชการ(ครูผู้สอน)
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันอังคารวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2585
นาง จีรวรรณ หาญชนะ
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว(เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน)
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันพุธวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2580
นาย อดุลย์ เนาว์หนองจอก
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว(นักการภารโรง)
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันพฤหัสบดีวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2570
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน